MSK Group -konsernin eettiset periaatteet

Edellytämme myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme vastuullisen toiminnan periaatteiden noudattamista. Vaatimuksiimme voi tutustua pdf-muodossa

tästä

Lainmukaisuus

MSK Group Oy ja sen tytäryhtiöt MSK Cabins Oy, MSK Plast Oy, Junkkari Oy ja Juncar Oy sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä alla mainittuja kohtia. Kunkin työntekijän odotetaan noudattavan konsernin toimintaa ja omia tehtäviään koskevien lakien ja määräysten vaatimuksia.

Ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen

MSK Group Oy ja sen tytäryhtiöt sitoutuvat noudattamaan yleismaailmallisesti hyväksyttyjä ihmis-, lasten ja työntekijöiden oikeuksia.

Tämä tarkoittaa, että sitoudumme:

  • kunnioittamaan yhdistymisvapautta ja vapautta kuulua tai olla kuulumatta ammattiliittoihin.
  • olemaan syrjimättä työpaikan hakijoita ja työntekijöitä millään tavalla. Tämän mukaisesti palkkauksessa, työhönotossa, koulutukseen pääsyssä ja ylenemisessä ei syrjitä rodun, etnisen tai kansallisen alkuperän, ihonvärin, sukupuolen, yhteiskunnallisen aseman, siviilisäädyn, sukupuolisen suuntautuneisuuden, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän, poliittisen tai muun jäsenyyden perusteella.
  • tuemme tasavertaisia mahdollisuuksia, ja työntekijät valitaan ja heitä kohdellaan heidän pätevyytensä ja osaamisensa perusteella.
  • noudattamaan työajoissa sekä palkka-asioissa näitä koskettavia maakohtaisia lakeja ja toimialojen normeja
  • olemaan käyttämättä lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa tai minkäänlaisia pakkorangaistuskäytäntöjä

Yksilön kunnioitus, luottamus ja toisesta välittäminen ovat luonnollinen osa keskinäistä kanssakäymistä. Emme hyväksy työntekijöiltään syrjintää, häirintää tai kiusaamista missään muodossa.

Työterveys ja turvallisuus

Sitoudumme tarjoamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä ehkäisemään turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä riskejä. Kukin työntekijä on vastuussa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta ja tarvittaessa henkilönsuojaimien käytöstä sekä turvallisuusohjeiden tai -toimenpiteiden noudattamiseen liittyvien puutteiden raportoinnista.

Eturistiriidat

Työntekijöiden tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset etunsa saattavat olla ristiriidassa yrityksen etujen kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijöiden ei ole sallittua hyväksyä sidosryhmiltä lahjoja tai kestitystä lukuun ottamatta satunnaista, arvoltaan nimellistä lahjaa tai vieraanvaraisuutta, joka ei aiheuta eturistiriitatilannetta eikä ylitä tavanomaista vieraanvaraisuutta.

Lahjonnan ja lahjusten torjunta

Konserniyhtiöt ja työntekijät eivät saa suoraan tai välillisesti luvata, tarjota, maksaa, pyytää tai vastaanottaa minkäänlaisia lahjuksia tai kynnysrahoja, kuten rahaa, etuja, palveluja tai muuta asiaa, jolla on arvoa. Tällaiset maksut ja edut voidaan katsoa lahjonnaksi, joka rikkoo paikallista lainsäädäntöä ja kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita korruption ja lahjonnan estämiseksi.

Kirjanpidon luotettavuus

Kirjanpidon on oltava kaikilta olennaisilta osiltaan virheetöntä ja luotettavaa. Varojen kirjaamatta jättäminen ja väärien, harhaanjohtavien tai tekaistujen tietojen kirjaaminen on kiellettyä.

Luottamuksellisten tietojen suojeleminen

Tietojen luottamuksellisuus on huomioitava jaettaessa tietoja sekä yrityksen sisällä että yrityksen ulkopuolelle. Konserniyhtiöt ja sen työntekijät ovat sitoutuneet suojelemaan yhtiön ja sen sidosryhmien luottamuksellisia tietoja ja liikesalaisuuksia.

Kunnioitamme työnhakijoiden ja työntekijöiden yksityisyyttä kerätessään ja käsitellessään heitä koskevia tietoja. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja lain vaatimalla tavalla.

Petosten torjunta

Emme hyväksy vilpillistä käytöstä tai toimintaa, kuten kavaltamista, väärentämistä tai varastamista. Tällaiset rikkomukset johtavat työsuhteen päättämiseen ja voivat johtaa rikosseuraamuksiin.

Ympäristö

Olemme sitoutuneet ympäristömyönteiseen toimintaan ja ympäristöasioiden jatkuvaan kehittämiseen. Jokaisen työntekijän on noudatettava ympäristönsuojelua koskevia politiikkoja ja ohjeita.

Konfliktimineraalit

Emme tietoisesti hanki ns. konfliktimineraaleja (kultaa, tinaa, tanttaalia ja volframia eikä niiden johdannaisia kuten kassitteriittia, kolumbiitti-tantaliittia, volframiittia) DRC (Kongon demokraattinen tasavalta) –alueelta ellei niitä ole sertifioitu "konfliktivapaiksi".

Vaadimme toimittajiemme ja alihankkijoidemme ryhtyvän asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen toimittajaketjunsa siten, että raaka-aineet, joita käytetään konsernille toimitettavien komponenttien ja materiaalien valmistukseen, eivät ole peräisin DRC alueelta tai ne on sertifioitu "konfliktivapaiksi" ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.
 

Ota yhteyttä

Markus Näsi

Toimitusjohtaja
Puh. 010 480 2465

Jan Tapanainen

Myyntijohtaja sopimusvalmistus
Puh. 010 480 2567